x

Kýčer Burger

Obchodné podmienky e-shopu kycerburger.ikelp.com pre donášku jedál, prevádzkované Kýčer Burger

1. Objednávka

Pre objednanie tovaru je nutné byť zaregistrovaný a prihlásený v online e-shope. Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju zrušiť telefonickým kontaktovaním prevádzky, alebo osobne ju stornovať priamo na prevádzke.

Platbu je možné zrealizovať:

Osobne na prevádzke počas otváracích hodín danej prevádzky, prípadne pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, gastro lístkami alebo platobnou kartou uvedenými na tejto webstránke. Pri platbe platobnou kartou je nutné tento spôsob úhrady hlásiť vopred už pri objednaní tovaru výberom spôsobu platby. Besteron (www.besteron.sk) platba cez virtuálny POS terminál Besteron, možné je zaplatiť kartami VISA a MASTERCARD

2. Dodacie a platobné podmienky

Dodania kuriérskou službou - cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť zadaním svojej adresy pri vytáraní objednávky a v súhrne objednávky.Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke, teda pri osobnom odbere sa cena za dovoz neúčtuje.

Predávajúci sa zaväzuje:

Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej ceneAdekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.Vystaviť a priložiť daňový doklad - pokladničný blok

Kupujúci sa zaväzuje:

Prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar

3. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované telefonicky denne v čase otvorenej prevádzky a na telefónnom čísle 0904689641, alebo osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby.

Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru

osobne na prevádzkeprostredníctvom kuriéra po dohode

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa

4. Odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom alebo od zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov v lehote štrnástich dní. Ak nie je ďalej ustanovené inak, končí sa lehota uplynutím štrnástich dní odo dňa uzavretia zmluvy.

(2) Ak je predmetom záväzku kúpa tovaru, končí sa lehota uplynutím štrnástich dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezieme tovar, alebo

a) posledný kus tovaru, ak objedná spotrebiteľ v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,

b) poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo

c) prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dojednaná pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.

(3) Ak je predmetom záväzku dodávka vody, plynu alebo elektriny, ktoré nie sú predávané v obmedzenom objeme alebo v určitom množstve, tepla z diaľkového vykurovania alebo poskytnutie digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, končí sa lehota uplynutím štrnástich dní odo dňa uzavretia zmluvy.

(4) Ak spotrebiteľ nebol poučený o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 1820 ods. 1 písm. i), môže od zmluvy odstúpiť do jedného roka odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 1, 2 alebo 3. V prípade, že podnikateľ poučil spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy do jedného roka odo dňa uvedeného v odsekoch 1, 2 alebo 3, skončí sa lehota na odstúpenie uplynutím štrnástich dní odo dňa, keď spotrebiteľ dostal poučenie.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy

a) o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodaní alkoholických nápojov, ktorých skutočná hodnota bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy s tým, že dodanie je možné uskutočniť až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých skutočná hodnota závisí od výchyliek trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

d) o dodávke tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,

e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

f) o neodkladnej oprave alebo údržbe, ktorá sa má vykonať na mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to však neplatí pre vykonanie iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iného tovaru ako náhradných dielov nutných na vykonanie opravy alebo údržby,

g) o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť po tom, čo ho spotrebiteľ porušil,

h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, ak ho spotrebiteľ porušil,

i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie,

j) o ubytovaní, preprave tovaru, nájme dopravného prostriedku, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ sa má podľa zmluvy plniť k určitému dátumu alebo v určitom období,

k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa iného zákona, ktoré môže byť spotrebiteľ fyzicky prítomný, alebo

l) o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, po tom, čo sa začalo s plnením; v prípade plnenia za odplatu, pokiaľ začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ bol poučený, že tým právo odstúpiť od zmluvy zaniká, a podnikateľ mu poskytol potvrdenie podľa § 1824a ods. 1 a 2 alebo § 1828 ods. 3 a 4.

5. Údaje o spoločnosti

Obchodné meno: Kýčer Burger, s. r. o.               

IČO: 52592090          

DIČ: 2121081446 

IČDPH: SK2121081446

Ulica: Radová 406/1         

Mesto: Zuberec, 02732

Email: kycerburger@gmail.com   

Telefónne číslo: +421 904 689 641

Čakajte prosím...